Menu:

 

 

Els altres candidats

arrow Joan Julià - ERC
arrow Núria Langa - ICV
arrow Miquel Noguer - CiU

 

ill titleEntrevista a Jordi Bosch                  PSC - Plataforma Progressista de Banyoles


1.- Expliqui quines són les prioritats que Banyoles necessita.

Una de les prioritats és redefinir l’espai sota Monestir com una única unitat d’actuació a desenvolupar conjuntament per vertebrar els barris de Can Puig, Canaleta i Mas Palau i aconseguir importants espais per a equipaments, per això Banyoles necessita un nou Pla General d’Urbanisme.

 

2.- Quin marge té l’ajuntament per assolir nous projectes amb un deute a les esquenes de 14.000.000 € ?

El deute que deixa l’equip de govern són 14.400.000€ i el 65% d’aquest deute l’ha generat la majoria absoluta d’ERC, o sigui en aquests 4 anys, a més s’ha venut patrimoni. L’herència és feixuga i caldrà un control rigorós de la despesa.

 

3.- Si tenim en compte que les previsions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques eren per a la comarca de 3.270 habitatges fins el 2026...Considera un creixement sostenible la previsió de construir a Banyoles 2.000 habitatges en els propers cinc anys?

S’ha previst un creixement urbanístic desmesurat sense preveure les necessitats que fan falta, Banyoles necessita un nou Pla General, fet amb el màxim consens.

 

4.-Ens podria explicar l’embolic de Can Castanyer, la Cooperativa i el contenciós administratiu?

Molt breument diria que és degut a la incompetència de l’urbanisme de l`equip de govern. Els propietaris de la Cooperativa posen un contenciós a l’Ajuntament perquè es va desestimar un avantprojecte presentat correctament tant en temps com en forma. A partir d’aquí ERC es planteja fer el canvi Can Castanyer per la Cooperativa, incrementat l’edificabilitat de Can Castanyer i aprovant un projecte desastrós gràcies a la seva majoria absoluta. Actualment està parat per la Comissió Territorial d’Urbanisme. A partir d’aquí qualsevol solució tindrà un cost afegit per a la ciutat, és evident que es podria haver evitat amb un bon funcionament de l’àrea d’urbanisme.

 

5.- Considera convenient preservar el conjunt d’horts i la seva xarxa de recs de la pressió urbanística i donar una oportunitat a les generacions futures perquè en puguin gaudir?

ERC signa sense cap mena de pudor el manifest de protecció dels horts de la ciutat, quan en realitat el que ha fet modificant les alçades reguladores de la zona d’hortes de darrere Can Castanyer, planta i dos o planta i tres, i a Can Castanyer dues torres simètriques de planta i cinc, és traslladar tota la pressió urbanística a la zona d’horts.
S’ha de treballar i estudiar molt bé la fórmula urbanística adequada per mantenir l’equilibri entre el patrimoni dels horts, xarxa de recs i les necessitats de la ciutat, per això nosaltres ens comprometem a estudiar d’una manera global tot el sòl que queda per desenvolupar.

 

6.- Hi ha solució pel que fa a la pedra que s’engruna a la nova plaça Major?

Si la qualitat i el rendiment de la pedra no és la prevista i la Plaça Major ha d’estar permanentment en obres per canviar-la, s’han d’exigir responsabilitats i buscar la solució.

 

7.- Davant l’augment d’abstenció, què n’opina de donar més poder i participació als ciutadans sota diferents fórmules com per exemple els pressupostos municipals participatius, o que les ordenances municipals s’hagin de sotmetre a l’aprovació dels ciutadans?

Buscar més mecanismes de participació perquè la gent no es senti exclosa de les decisions del govern és una de les qüestions que la imperfecció de la democràcia ha de tenir en compte.

 

8.- Per aprofundir més en la transparència, creu necessària una llei d’accés a la informació pública (som un dels quatre països d’Europa que no la tenim), és a dir, impulsar mesures per divulgar els plans generals i fer-los comprensibles, difondre alhora els convenis urbanístics i tota la tramitació que se’n derivi, les modificacions de les obres i la seva justificació?

A tots nivells s’haurien de fer esforços per donar una informació assequible i entenedora perquè tots estiguéssim al cas del que passa i per què passa.

 

9.- Si tenim en compte la demostrada relació planta aquàtica i qualitat de l’aigua, quina serà la seva política ambiental a l’estany i a la vegetació que l’envolta en particular?

Tenim preparat un pla de gestió de la vegetació.

 

10.- Com s’imagina la ciutat en un futur?

Una ciutat amb el grau suficient de qualitat perquè tots ens hi trobem a gust. Respectuosa amb la gent i amb el seu entorn. Una ciutat dialogant, agradable i innovadora.