Menu:

 

 

Els altres candidats

arrow Núria Langa - ICV
arrow Jordi Bosch - PSC - PPB
arrow Joan Julià - ERC

 

ill titleEntrevista a Miquel Noguer - CiU

 

1.- Expliqui quines són les prioritats que Banyoles necessita.

N’hi ha forces i de diferents àrees, però es cert que n’hi ha algunes que per la seva rellevància condicionaran el desenvolupament correcte de la nostra ciutat. Aquest és el cas de la nostra proposta respecte la redacció i aprovació d’un nou Pla d’ordenació Urbanística Municipal, una eina que reculli adequadament el creixement sostenible de la ciutat de Banyoles, que estableix els diferents usos del territori. També es prioritari un treball intens en el nostre estany, no només en l'àmbit de la protecció del medi, sinó de la dinamització de l’espai. Un espai que ens dóna un tret diferencial i que ha de ser clau en la dinamització econòmica local.

Tanmateix també fem propostes en l’àmbit social, ja sigui comprometent-nos a nous serveis i ajuts en l’àrea de benestar i família, noves propostes en matèria esportiva així com infraestructures i equipaments que reverteixin en la millora del benestar i qualitat de vida.

 

2.- Quin marge té l’ajuntament per assolir nous projectes amb un deute a les esquenes de 14.000.000€?

Com podem imaginar no tenim massa marge ja que estem en un nivell d’endeutament del 107% quan el màxim que permet la llei és del 110%. Però caldrà fer un esforç per reduir aquest endeutament, a l’hora que haurem de buscar la complicitat d’altres administracions així com d’empresaris i inversors privats per tal de cobrir les necessitats i demandes dels nostres conciutadans.

 

3.- Si tenim en compte que les previsions del departament de PTOP eren per a la comarca de 3.270 habitatges fins al 2026... Considera un creixement sostenible la previsió de construir a Banyoles 2000 habitatges en els propers 5 anys?

No. no ho és- Sempre hem pensat que un creixement sostenible era d’aproximadament 150 habitatges per any. Hem de ser capaços de créixer amb la mateixa proporcionalitat de ser capaços de donar un bon servei a la ciutadania.


4.- Em podria explicar l’embolic de Can castanyer, la cooperativa i el contenciós administratiu?

Crec que qui ha d’explicar aquest embolic és l’actual govern d’ERC. El que si que està clar és que Can Castanyer ja no hi és i que la permuta per la Cooperativa encara no ha estat aprovada pel departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

 

5.- Considera convenient preservar el conjunt d’horts i la seva xarxa de recs de la pressió urbanística i donar una oportunitat a les generacions futures per que en puguin gaudir?

Si és convenient preservar-ho, per això farem un pla especial de recs.

 

6.- Hi ha solució pel que fa a la pedra que s’engruna a la nova plaça major?
Això ho haurien de dir els tècnics, però no podem obviar que des de l’agost i fins ara, cada mes s’estan canviant pedres per que les que hi ha es trenquen, a més a més el tipus de pedra tan porosa fa que aquestes es quedin tacades i no dóna la millor de les imatges de la nostra plaça.

 

7.- Davant l’augment d’abstenció, que n’opina de donar més poder i participació als ciutadans sota diferents fórmules com per exemple els pressupostos municipals participatius, o que les ordenances municipals s’hagin de sotmetre a l’aprovació dels ciutadans?

La gent de Banyoles ha de dir-hi la seva ja que els pressupostos municipals i les ordenances municipals són vitals pel correcte funcionament d’una ciutat. Aquests elements són fets per el plenari de l’ajuntament i posteriorment passen a exposició pública per que la ciutadania puguin opinar al respecte. Per tant, en l’actualitat ja hi ha elements de participació ciutadana que crec que haurien de fer-se servir amb més assiduïtat.

 

8.- Per aprofundir més en la transparència, creu necessària una llei d’accés a la informació pública (som un dels quatre països d’Europa que no la tenim), és a dir impulsar mesures per divulgar els plans generals i fer-los comprensibles, difondre alhora els convenis urbanístics i tota la tramitació que se’n derivi, les modificacions de les obres i la seva justificació?

Haig de dir que sóc absolutament partidari de que l’administració treballi sota el criteri de total transparència, a l’igual que amb el d’eficàcia i eficiència. Realment hi ha més mecanismes participatius del que la societat coneix. Un exemple és el pla general. Aquest per a ser aprovat ha d’haver comportat un moviment de participació ciutadana. A l’igual que els Juntes de Govern Local que també són públiques i la gent pot consultar-les i dir la seva si ho creu convenient. Crec que mecanismes ja n’hi ha però que no són utilitzats per la majoria de la ciutadania.

 

9.- Si tenim en compte la demostrada relació planta aquàtica i qualitat de l’aigua, quina serà la seva política ambiental a l’estany i a la vegetació que l’envolta en particular?

Nosaltres creiem que el voltant de l’estany ha d’estar sempre net i que la salubritat de l’aigua ha de ser prioritari ja que és la que es potabilitza i posteriorment consumeix la gent de Banyoles. L’estany ha de rebre un tracte especial en quan a qüestions mediambientals, on s’hi preservi la flora i la fauna autòctones, això si però que ningú confongui aquesta protecció amb que l’estany estigui deixat i doni una mala imatge. Tot és compatible.

 

10.- Com s’imagina la ciutat en un futur?

Imagino una ciutat governada per CiU, oberta, dinàmica, activa, participativa, ordenada, on el ciutadà de Banyoles i el visitant s’hi sentin bé, al voltant del seu principal actiu, l’estany, enllaçat amb la ciutat.