banyoles informació i cultura. Nyap, un model d'urbanisme escombraria .

› MANIFEST EN DEFENSA DELS HORTS I ELS RECS DE        BANYOLES

Col·labora a recollir signatures MANIFEST.DOC
Model per adhesions d'associacions, organitzacions, institucions...MANIFEST.DOC
Les fulles un cop signades cal portar-les a l'Escola de Natura


Els horts de Banyoles han estat al llarg de molts segles un espai vital pel desenvolupament de la ciutat. El seu origen se situa al segle IX i es deu a la creació, per part d’una comunitat de monjos benedictins, d’una xarxa de recs de desguàs de l’Estany, construïda amb travertí, que va permetre dessecar els aiguamolls i aprofitar l’aigua per a usos agrícoles i industrials. La singularitat principal dels horts de Banyoles és la xarxa de regadiu, la simplicitat i eficàcia del qual ha fet que hagi perdurat més de mil anys sense sofrir canvis importants. Aquesta es basa en l’existència de nombrosos ramals secundaris dels recs principals, que possibiliten l’accés de l’aigua a pràcticament qualsevol indret, i tan sols la posició de les cadiretes o bagants, que poden barrar el pas de l’aigua o deixar-li via lliure, indica el camí que ha de seguir. El creixement urbanístic de Banyoles al llarg del segle XX ha comportat, però, la regressió de l’espai agrícola i avui el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) qualifica com a urbanitzables la pràctica totalitat dels horts que es mantenen.

Considerem que els horts de Banyoles generen múltiples valors que cal preservar i potenciar:

-Valors històrics i culturals: constitueixen un patrimoni etnològic de primer ordre format pels horts –que representen una gran acumulació de cultura tradicional i popular transmesa de generació en generació- i per diversos elements vinculats al sistema de regadiu i a la xarxa de recs com les parets de travertí, els bagants, les cadiretes, els rentadors o els ponts.

-Valors mediambientals i paisatgístics: la combinació d’horts, arbres fruiters i l’aigua dels recs fa que esdevingui un espai amb una singular diversitat natural i genera un paisatge urbà més divers i de més qualitat. És també un gran reservori de biodiversitat ja que s’hi conreen moltíssimes espècies, algunes d’elles varietats locals amb un interès genètic molt important.

-Valors socials i productius: és un lloc d’ocupació i de lleure de moltes persones, especialment gent gran, i produeix aliments sans i de qualitat per l’autoconsum o pels mercats propers. A més els horts tenen una forta potencialitat educativa, pedagògica i, fins i tot, lúdica.

Per tot això demanem a l’Ajuntament de Banyoles que emprengui les actuacions necessàries per preservar els horts vinculats a la xarxa de recs, que estan amenaçats pel fort creixement urbanístic que viu actualment la ciutat. En concret aquesta mesura hauria d’afectar els horts de Can Castañer, Sota Monestir, Can Boada, Guèmol i Mas Riera. Un cop protegits proposem la realització d’un Pla Especial dels Horts de Banyoles que fixi mesures per millorar aquests espais (neteja de marges i recs, preservació del patrimoni, regulació de barraques i tanques...) i per promocionar el seu ús (horts escolars, horts ecològics, tallers, marca de qualitat, ajudes als usuaris...). Considerem que la preservació, promoció i divulgació dels horts i dels recs permetrà integrar dins la ciutat l’enorme patrimoni que deriva de l’aprofitament secular de l’Estany i reforçar la identitat territorial de Banyoles.

Plataforma en Defensa dels Horts i els Recs de Banyoles

Banyoles, 18 de desembre de 2006