Camps a Porqueres

Menu:

 

 

 

Prop d'aquí podria passar la variant oest

 

 

 

 

 

  

Al·legacions al POUM de Porqueres

 

DECLAREM,‭ ‬les següents al·legacions al POUM del municipi de Porqueres:‭

CONSIDERACIONS GENERALS.‭ ‬AL·LEGACIONS:

1a En la declaració de principis del POUM esmenta‭ "‬un canvi en el paradigma conceptual de l’urbanisme,‭ ‬en què la qualificació ambiental del territori i el principi de sostenibilitat reemplacen la lògica del creixement i el desenvolupament quantitatius‭"‬.‭ ‬També diu que‭ "‬La Llei d’Urbanisme de Catalunya,‭ ‬la proliferació d’Agendes‭ ‬21‭ ‬locals o l’impuls a la política de planejament territorial són noves manifestacions d’aquest esperit que anima l’ordenació i transformació dels pobles i el territori de Catalunya.‭" ‬Si realment existeix aquest esperit per adecuar-se a les lleis supramunicipals,‭ ‬perquè l'ajuntament de Porqueres no supedita el POUM al Pla Director Urbanístic de la comarca en fase de redacció i que es preveu s'enllesteixi el‭ ‬2008‭?‬ No es tracta d'una pregunta retòrica si no d'una qüestió cabdal que agrairia que ens aclaris.

2a Si continuem amb l'afirmació sobre‭ “‬el principi de sostenibilitat que reemplaça la lògica del creixement i el desenvolupament quantitatius‭” ‬com s'explica que el nombre potencial de nous habitatges que es poden arribar a construir al municipi de Porqueres durant els propers‭ ‬12‭ ‬anys de vigència del POUM siguin de‭ ‬1.244‭ ‬habitatges i es projecti un creixement potencial de la població de Porqueres de‭ ‬3.110‭ ‬habitants,‭ ‬duplicant gairebé la població del municipi,‭ ‬d'això s'anomena desenvolupament urbanístic sostenible‭?

3a‭ ‬Segons la diagnosi de l'agenda local‭ ‬21‭ ‬un dels punts forts del municipi és‭ "‬el model de baixa densitat de l'habitatge que dóna tranquil.litat,‭ ‬el paisatge i l'entorn natural‭"‬.‭ ‬Urbanitzar com es prenten les zones PAU‭ ‬19,‭ ‬20,‭ ‬21‭ ‬i la SUD2‭ ‬més el projecte de la nova variant no trenca amb aquesta concepció‭?

LA VARIANT OEST.‭ ‬AL.LEGACIONS:

1a La variant oest no incidirà directament sobre una pitjor qualitat de vida dels seus habitants per l'aument de la contaminació sonora emesa per vehicles i sobretot camions de gran tonatge de l'empresa BOMBES ESPA‭?

2a La variant o ronda oest és compatible en una zona Ramsar,‭ ‬espai inclòs entre les‭ ‬1235‭ ‬zones humides més importants de tot el planeta‭?

3a En la memòria del POUM pag.‭ ‬4‭ ‬diu‭ "‬Recuperació ecològica de les zones incloses dins l’espai del PEIN del municipi.‭" ‬aquesta afirmació és compatible amb una variant que travessarà gran part de la zona PEIN‭?

4a Es ben conegut el fenòmen càrstic,‭ ‬el‭ ‬procés d’enfondrament del terreny que dóna lloc a un estanyol,‭ ‬amb els antecedents de Can Cisó,‭ ‬l'estanyol nou i els periòdics enfondraments de la carretera c150a degut a un cabdal subterrani,‭ (‬i precisament ara tornen a arranjar per aquest motiu‭) ‬es assenyat fer passar una variant per aquests terrenys inestables i que poden comportat un perill pels conductors que la travessin‭?

5a L'any‭ ‬2002‭ ‬la Direcció General de Carreteres va informà al Parlament de Catalunya BOPC núm.‭ ‬310,‭ "‬pel que fa a la necessitat de construcció d'una variant que conduiria el trànsit de la GI-524,‭ ‬que prové de Mieres i Olot,‭ ‬cap a la carretera C-150a i cap a la C-66,‭ ‬que atès el caràcter de xarxa comarcal de la GI-524‭ ‬no és preceptiva la construcció de la seva variant.‭ ‬A data d'avui que a canviat perque sigui preceptiva la construcció de la variant‭?

6a Amb la variant i el greu impacte que comporta no s'hipoteca el futur del parc natural de l'estany de Banyoles i contradiu els objectius del nou planejament que recordo,‭ ‬pretenen‭ "‬una utilització racional del territori que faci compatible el creixement amb el respecte al medi ambient i la qualitat de vida‭”?

7a La nova variant no comportarà l'aument de la sinistralitat viària causada per la fauna i amenaça la recuperada llúdriga‭?

8a Segons l'article‭ ‬16‭ ‬sobre zones humides‭ (‬DECRET‭ ‬328/1992,‭ ‬de‭ ‬14‭ ‬de desembre,‭ ‬pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural‭) "‬D'acord amb el que estableix l'article‭ ‬11‭ ‬de la Llei‭ ‬12/1985,‭ ‬en aquells espais o les seves parts que,‭ ‬d'acord amb el programa de desenvolupament del Pla,‭ ‬tenen la condició de zona humida,‭ ‬no podran realitzar-se activitats o usos susceptibles de provocar-ne la recessió o la degradació.‭" ‬La variant no comportarà una recessió o degradació d'un espai d'alt valor paisatgistic i ecològic com és l'estany de Banyoles i el seu entorn‭?

Per totes aquestes consideracions demanem que es desestimi la reserva de terrenys per construir la futura variant i que s'aprofundeixi en noves mesures legals que evitin qualsevol intent de projecte d'una carretera sigui quin sigui el color polític que governi el municipi de Porqueres a fi de preservar una zona d'alt valor ecològic i poder llegar-la a les properes generacions amb unes condicions òptimes de preservació.

SOBRE EL SECTOR HIPICA,‭ ‬DALLAS I MIÀNIGUES.‭ ‬AL·LEGACIONS:

1a‭ ‬Si la normativa vigent estableix que la creació de sòl urbans o urbanitzables a menys de‭ ‬1000‭ ‬metres d'espais inclosos al Pla d'espais d'interès natural‭ (‬PEIN‭) ‬que tinguin la consideració de zones humides quan se'n puguin derivar riscos d'afeccions hídriques o modificacions de la dinàmica litoral han de sotmetre's al procediment d'avaluació d'impacte ambiental‭ (‬punt‭ ‬6‭ ‬de l'annex‭ ‬2.2‭ ‬del Decret‭ ‬328/1992‭)‬,‭ ‬el present POUM ha elaborat un informe d'impacte ambiental pels espais afectats per aquesta normativa‭?

2a Com molt bé vostés saben les vigents‭ “‬Normes Subsidiàries de Planejament‭” ‬de‭ ‬1998‭ ‬especifiquen‭ "‬Protegir el medi natural evitant la seva degradació i arbitrant mesures que permetin la seva conservació,‭ ‬explotació i defensa,‭ ‬prenent en consideració la seva funció primordial en l'equilibri ecològic i la necessitat ineludible de preservar el paisatge.‭"‬,‭ ‬si amb l'urbanització de la zona de Miànigues es destrueix una colonia de teixons‭ (‬meles meles‭) ‬protegits pel Conveni de Berna anexe III,‭ ‬no es contraiu també amb l'esmentada declaració d'intencions que expresen les‭ ‬NNSS de‭ ‬1998‭?

3a‭ ‬Existeix un informe de l'ACA‭ (‬Agència Catalana de l'Aigüa‭) ‬sobre‭ ‬la‭ “‬Proposta de derivació parcial del rec de Miànigues a la zona urbana de Porqueres i Camós.‭”?

ALTRES CONSIDERACIONS.‭ ‬AL·LEGACIONS:

1a En el punt‭ ‬2.2.‭ ‬pàg.‭ ‬34-40‭ ‬Estat actual de les Normes Subsidiàries de la memòria,‭ ‬esmenta‭ ‬modificacions puntuals de normes subsidiàries,‭ ‬concretament la número‭ ‬16‭ ‬que tracta sobre la Modificació del Pla especial de Can Morgat de data‭ ‬10/11/04,‭ ‬no específica la data de publicació del DOGC ni el detall de les modificacions,‭ ‬quin és el motiu d'aquesta omissió‭?

2a‭ ‬Sobre els‭ ‬Plans especials urbanístics i en concret el Pla Especial urbanístic del Castell,‭ ‬esmenta‭ ‬ que‭ "‬Aquest Pla especial d’iniciativa pública es desenvoluparà seguint els criteris amb els quals s’ha redactat el conveni entre l’Ajuntament i els propietaris de l’àrea denominada de El Castell‭"‬.‭ ‬Desconeixem els termes específics del conveni i sembla que no hi ha constància en la documentació que aporta el consistori sobre l'esmentat conveni,‭ ‬per tant demanem saber-ne el contingut.

 

SR.‭ ‬ALCALDE-PRESIDENT DE L´AJUNTAMENT DE PORQUERES

        

  Coordinadora de Defensa de l'Estany